Storage

Team: 

Evgeny Reshetov, Tatiana Sinelnikova, Alexandra Kim