Dymov Ceramic Factory

Year:

2017

Size:

2315 m2

Location:

Suzdal, Vladimirsky region

Status:

project

Team: 

Evgeny Reshetov, Tatiana Sinelnikova, Ilya Belyakov, Ekaterina Antonova