Novinsky Boulevard, 11

Year: 

2016

Location:

Moscow

Status:

Landscaping concept

Team:

Evgeny Reshetov, Tatiana Sinelnikova, Yelizaveta Dorrer, Alexandra Kim