M house

Year:

2014

Size:

185 m2

Location:

Moskovskaya oblast

Status:

Planning proposal

Team:

Evgeny Reshetov, Tatiana Sinelnikova, Alexander Zinovyev