Team

Evgeny Reshetov, founder and partner

Tatyana Sinelnikova, founder and partner

Aleksandra Kim, аrchitect

Lyubov Lukonina, designer 

Yulia Korovina, аrchitect

Anastasia Voropayeva, аrchitect

Ekaterina Antonova, аrchitect

Ilya Belyakov, аrchitect

Amanda Sizykh, аrchitect

Ekaterina Polyakova, аrchitect

Kubic, partner